Az Autodoc Club felület felhasználási feltételeinek tartalomjegyzéke
 • Preambulum
 • 1. § Regisztráció
 • 2. § Kínált előnyök/szolgáltatások
 • 3. § A felület rendelkezésre bocsátása
 • 4. § A felület használata
 • 5. § Felelősségvállalás
 • 6. § A felhasználó kötelezettségei és felelőssége a feltöltött tartalmakkal kapcsolatban
 • 7. § A felelősségvállalás kizárása tanácsokért vagy ajánlásokért
 • 8. § Mentesülés a felelősségvállalás alól
 • 9. § Az Autodoc védjegyei és oltalmi jogai
 • 10. § Időtartam és felmondás
 • 11. § Letiltás
 • 12. § Adatvédelem
 • 13. § A szerződés módosítása
 • 14. § Online vitarendezés: Az 524/2013/EU rendelet 14. cikk (1) bekezdés szerinti fogyasztói vitarendezés
 • 15. § Fogyasztói vitarendezés: tájékoztatás a német fogyasztói vitarendezési törvény (VSBG) 36. §-a szerint
 • 16. § Záró rendelkezések
Az Autodoc Club felület - Felhasználási feltételek
Preambulum

Az AUTODOC SE (10365 Berlin, Josef-Orlopp-Strasse 55., Németország, a továbbiakban: Autodoc) a https://club.autodoc.hu/ címen olyan felületet (a továbbiakban: felület vagy platform) működtet, amely „online napló” formájában lehetővé teszi a felhasználók számára a járműveik adatainak kezelését és lehívását.

A természetes és jogi személyek (a továbbiakban: Felhasználó) a felületen szolgáltatásokban végezhetnek kereséseket és ezekre a szolgáltatásokra vonatkozóan ajánlásokat és tanácsokat kaphatnak.

Az alábbi felhasználási feltételek (a továbbiakban: Felhasználási feltételek) ezen felület felhasználók általi használatára vonatkoznak.

1. § Regisztráció
 • 1.1 A felület funkcióinak teljes körű használatához a felhasználó díjmentes regisztrációja szükséges. Ez a Felhasználó részéről a jelen Felhasználási feltételek elfogadását is jelenti.
 • 1.2 A felületen csak önálló, nagykorú és teljes körűen cselekvőképes, természetes személyek regisztrálhatnak (nem regisztrálhatnak pl. családok vagy házaspárok), valamint jogi személyek és személyegyesítő társaságok jogosultak regisztrációra. Ha egy társaság regisztrációját felhasználóként végzik, a regisztrációt végző személy szavatolja, hogy jogosult a társaság képviseletére.
 • 1.3 Azoknak a felhasználóknak, akik már rendelkeznek felhasználói fiókkal a https://www.autodoc.hu/ felületen, nem kell külön regisztrálniuk a https://club.autodoc.hu/ felületen. A https://www.autodoc.hu/ felületen használt bejelentkezési adatok automatikusan használhatók bejelentkezési adatokként a https://club.autodoc.hu/ felületen single sign-on egyszeri bejelentkezés eljárás keretében.
2. § Kínált előnyök/szolgáltatások

Az Autodoc a felület használatának keretében a felhasználók által megadott adatok tekintetében a járműtörténet kezelését és az adatok gondozását biztosítja.

A Felhasználó a felület használatának keretében „naplóbejegyzéseket” írhat. A bejegyzések a Felhasználó személyes adataira és a jármű adataira terjednek ki. A felület a járművekre vonatkozóan rendezett, online adatkezelő rendszert biztosít áttekintésekkel, többek között a jármű javítására, az alkatrészcserékre vonatkozó ütemtervvel vagy az olajcserékre vonatkozóan.

A Felhasználónak lehetősége van arra, hogy a jármű okmányait fényképként és szkennelt formában megőrizze a felületen.

A felület egy személyesen vezetett „autós napló”, amely csak az adott Felhasználó számára megtekinthető, így nyilvánosan nem hozzáférhető.

Az Autodoc olyan videókat integrált a platformra, amelyek a YouTube-on vannak tárolva, és a platformon lejátszhatók.

Az Autodoc a YouTube API-szolgáltatásait használja a videók megjelenítéséhez a platformon.

A videók elérésével és lejátszásával a felhasználó elfogadja a YouTube szolgáltatási feltételeit (https://www.youtube.com/t/terms).

3. § A felület rendelkezésre bocsátása
 • 3.1 Az Autodoc ésszerű gazdasági ráfordítás mellett törekszik arra, hogy a felületet hibáktól és megszakításoktól mentesen bocsássa a Felhasználó rendelkezésére, és biztosítsa a nyilatkozatok vagy egyéb adatok hibáktól mentes továbbítását a Felhasználó részéről vagy a Felhasználó részére a felület általa történő használata során. Az Autodoc nem köteles a felület bizonyos funkcióinak szavatolására, különös tekintettel a felület rendelkezésre állását illetően.
 • 3.2 Az Autodoc a felületet a nyújtott szolgáltatásokkal összefüggésben számos felhasználó számára biztosítja, ezért a Felhasználó számára azt mindenkor az általánosan elérhető változatban bocsátja rendelkezésre. Ha a felület vagy a szolgáltatások megváltoztatása a jelen Felhasználási feltételek módosítását teszi szükségessé, a 13. §-ban foglaltak irányadók.
 • 3.3 Az Autodoc jogosult arra, hogy a felhasználási feltételekből adódó vagy azzal összefüggő szolgáltatások teljesítése során kapcsolt vállalkozásait és bármilyen más alvállalkozót vegyen igénybe.
4. § A felület használata
 • 4.1 A felhasználási szerződés tárgya a felület biztosítása az Autodoc részéről. A felhasználó személyes felhasználói fiókot hoz létre, amely más felhasználók vagy a nyilvánosság számára nem látható.
 • 4.2 Az Autodoc a felhasználó számára a regisztráció után hozzáférést biztosít a felülethez a felhasználói fiókon keresztül, bejelentkezési adatok használatával. A felhasználó köteles bejelentkezési adatait mindenkor titokban tartani és az Autodoc céget az esetleges jogosulatlan hozzáférésről történő tudomásszerzés után haladéktalanul tájékoztatni.
 • 4.3 A felhasználó köteles kerülni az olyan tevékenységeket, amelyek veszélyeztethetik az Autodoc felületének biztonságát, és nem hívhat le olyan információkat, illetve adatokat, amelyek beavatkoznak a felület szoftverébe, valamint nem továbbíthat vírusokat, trójai programokat vagy más kártevő programokat.
5. § Felelősségvállalás
 • 5.1 Amennyiben a Felhasználó fogyasztónak minősül [BGB (Német Polgári Törvénykönyv) 13. §], a kártérítési igények - kivéve az adós mulasztása vagy a weboldal üzemeltetőjének felelőssége alá eső teljesítési lehetetlenség esetén - a weboldal üzemeltetője vagy annak megbízottjai vagy alkalmazottai által elkövetett egyszerű gondatlan kötelezettségszegés esetén kizártak, kivéve, ha a kötelezettségszegés olyan kötelezettséget érint, amelynek teljesítése a felhasználói szerződés megfelelő végrehajtásának alapvető feltétele, és amelynek teljesítésére a Felhasználó rendes körülmények között számíthat. A weboldal üzemeltetőjének, illetve megbízottjainak vagy alkalmazottainak szándékossága vagy súlyos gondatlansága esetét kivéve, a weboldal üzemeltetőjének felelőssége a szerződés megkötésekor jellemzően előre látható kár mértékére korlátozódik.
 • 5.2 Amennyiben a Felhasználó vállalkozónak minősül (BGB 14. §), a weboldal üzemeltetőjének, illetve annak megbízottainak vagy alkalmazottainak egyszerű gondatlan kötelezettségszegésén alapuló kártérítési igények - bármilyen jogalapon - kizártak, kivéve, ha a kötelezettségszegés olyan kötelezettséget érint, amelynek teljesítése alapvető feltétele a Felhasználói szerződés megfelelő végrehajtásának, és amelynek teljesítésére a Felhasználó rendes körülmények között számíthat. A weboldal üzemeltetőjének, illetve annak megbízottjainak vagy alkalmazottainak szándékossága vagy súlyos gondatlansága esetét kivéve a weboldal üzemeltetőjének felelőssége a szerződés megkötésekor jellemzően előre látható kár összegére korlátozódik.
 • 5.3 A felelősségvállalás 5.1. és 5.2. pont szerinti korlátozása nem alkalmazható, (i) ha a felelősségvállalás a hatályos jog – különösen a Német Termékfelelősségi törvény (ProdHaftG) – szerint nem korlátozható vagy zárható ki, (ii) szándékosság vagy súlyos gondatlanság esetén, (iii) egyszerű gondatlanságból okozott egészségkárosodás, testi sértés vagy életvesztés esetén, (iv) rosszhiszeműség esetén és (v) a vállalt garancia be nem tartása esetén.
6. § A Felhasználó kötelezettségei és felelőssége a feltöltött tartalmakkal kapcsolatban
 • 6.1 Az Autodoc tiszteletben tartja a harmadik felek szellemi tulajdonát, és felszólítja felhasználóit arra, hogy szintén így tegyenek.
 • 6.2 A Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy ne tegyen közzé olyan tartalmat, amely harmadik felek jogait sérti (pl. szerzői és védjegyjogok, személyiségi jogok vagy a versenyjogok megsértése).
 • 6.3 Az Autodoc Club fórum jogszabályoknak megfelelő és szabályszerű használata érdekében a hozzászólások és egyéb tartalmak közzététele során különösen tilos (nem teljes körű felsorolás):
  • harmadik felek személyes adatainak, pl. név, cím, foglalkozás, telefonszám vagy e-mail-cím közzététele,
  • a titoktartás körébe tartozó e-mail-levélváltás, levelezés és egyéb egyéni, írásbeli kommunikáció közzététele az Autodoc Club fórumon,
  • rasszista, pornográf, fiatalkorúakat veszélyeztető, erőszakos vagy egyéb módon jogellenes vagy az erkölcsökbe ütköző hozzászólások és/vagy tartalmak közzététele illetve ilyen internetes tartalmakra való hivatkozás az interneten,
  • a hatályos jogszabályok megsértése vagy jogszabálysértésre való felszólítás vagy hivatkozás ilyen hozzászólásokra vagy tartalmakra,
  • valótlan állítások, sértések vagy egyéb rágalmazó tartalmak közzététele, vagy általában az Autodoc Club fórumának nem megfelelő (obszcén, agresszív, provokatív stb.) használata,
  • olyan hozzászólások és egyéb tartalmak közzététele, amelyek alkalmasak olyan benyomás keltésére, hogy a szerző az AUTODOC SE munkatársa,
  • fényképek és videók anélküli feltöltése, hogy előzetesen beszerezték volna az azokon szereplő valamennyi személy hozzájárulását az Autodoc Club fórumban való közzétételhez,
  • az Autodoc Club fórum bármilyen kereskedelmi célra történő használata, különösen olyan reklám formájában, amely az Autodoc-hálózaton kívüli termékekre vagy szolgáltatásokra vonatkozik vagy hivatkozik,
  • olyan keresések vagy egyéb hozzászólások közzététele, amelyek közvetlenül az Autodoc-hálózaton kívüli kereskedelemhez vagy szolgáltatáshoz kapcsolódnak.
 • 6.4 Az Autodoc jogosult törölni vagy deaktiválni a felhasználó által feltöltött tartalmakat, amennyiben azok harmadik felek jogait sértik, vagy harmadik felek jogsértés miatt olyan igényeket támasztanak, amelyek indokoltsága nem zárható ki nyilvánvalóan.
 • 6.5 Az Autodoc nem vállal felelősséget a felhasználók által feltöltött tartalmak helyességéért, minőségéért, teljeskörűségéért, megbízhatóságáért, jellegéért és színvonaláért, azok nem minősülnek az Autodoc véleménynyilvánításának. Az Autodoc kifejezetten nem azonosul a felhasználók tartalmaival.
 • 6.6 Amennyiben az Autodoc arról szerez tudomást, hogy a Felhasználó tartalmai esetlegesen jogsértést valósítanak meg, arról haladéktalanul, szöveges formában értesíti a Felhasználót.
7. § A felelősségvállalás kizárása tanácsokért vagy ajánlásokért

Amennyiben a jelen felületen tanács vagy ajánlás megosztására kerül sor, az Autodoc a szerződéses jogviszonyból, jogellenes cselekményből vagy más jogszabályi rendelkezésből eredő felelősség sérelme nélkül nem köteles megtéríteni a tanács vagy az ajánlás követéséből eredő kárt.

8. § Mentesülés a felelősségvállalás alól

A Felhasználó ezennel kijelenti, hogy az Autodoc céget, az Autodoc kapcsolt vállalkozásait, valamint az Autodoc és/vagy az Autodoc kapcsolt vállalkozásainak alkalmazottait, munkavállalóit, munkatársait, képviselőit, társasági tagjait és teljesítési segédeit első felszólításra mentesíti és kártalanítja bármilyen olyan követeléssel vagy igénnyel kapcsolatban, amelyet harmadik felek olyan tartalmak alapján vagy azokkal összefüggésben támasztanak, amelyeket a Felhasználó az Autodoc-szolgáltatások keretében tárol, közzétesz és/vagy továbbít, vagy amelyeket a szolgáltatások használata vagy a jelen felhasználási feltételek vagy harmadik felek jogainak megsértése alapján a felhasználó támaszt. Ez minden esetben magában foglalja a megfelelő ügyvédi és bírósági költségeket is.

9. § Az Autodoc védjegyei és oltalmi jogai

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Autodoc kizárólagosan jogosult az Autodoc tartalmának és márkanevének minden jogára, beleértve a Felhasználóval kapcsolatos védjegyeket, szabadalmakat, szerzői jogokat, licenceket vagy egyéb jogokat vagy hasonló jogi pozíciókat, és nem használhatja azokat az Autodoc előzetes, kifejezett, írásbeli hozzájárulása nélkül, illetve nem távolíthatja el az Autodoc tulajdonjogára való utalásokat. A felhasználó számára különösen tilos az Autodoc védjegy használata, a szoftver másolása, módosítása, szétbontása, szerkesztési példány létrehozása, a forráskód kiderítésének megkísérlése, a szoftver eladása, engedményezése, arra vonatkozó allicencek kiadása vagy a szoftverhez fűződő bármilyen jog átruházása vagy a hivatkozás bármilyen jogra. Az egyértelműsítés érdekében rögzítjük, hogy az előzőek nem vonatkoznak a Felhasználó saját tartalmaira.

10. § Időtartam és felmondás
 • 10.1 A fiókregisztrációról szóló szerződés határozatlan időre jön létre.
 • 10.2 A Felhasználó a fiókregisztrációról szóló szerződést bármikor, határidő nélkül felmondhatja. Az Autodoc kéthetes határidővel mondhatja fel a fiókregisztrációról szóló szerződést. A fentiek nem érintik a nyomós okból történő, azonnali hatályú felmondás jogát. Az Autodoc különösen akkor mondhatja fel a fiókregisztrációról szóló szerződést azonnali hatállyal, ha:
  • a Felhasználó valótlan vagy nem teljes körű információkat ad meg a regisztráció során,
  • a Felhasználó ismételten megsérti egyéb szerződéses kötelezettségeit, és az Autodoc felszólítását követően sem hagy fel a kötelezettségek megsértésével.
 • 10.3 Amennyiben az Autodoc felmondta a szerződést, a Felhasználó nem rendelkezik jogosultsággal új fiók létrehozására – más néven vagy más megnevezéssel sem.
 • 10.4 A felmondást írásban kell közölni. Az e-mailben történő felmondás teljesíti az írásbeliség követelményeit.
11. § Letiltás

Az Autodoc jogosult előzetes értesítés nélkül teljesen vagy részben eltiltani a Felhasználót a felület használatától, amennyiben a tények arra utalnak, hogy a Felhasználó megsértette a jelen Felhasználási feltételeket, vagy ha a letiltás jogi rendelkezések alapján vagy egy esetleges jogsértés kivizsgálása érdekében szükséges.

12. § Adatvédelem

Az Autodoc szolgáltatásainak használatára önkéntes alapon kerül sor. Ennek ellenére a https://club.autodoc.hu/ internetes platform teljes körű használata személyes adatok megadása nélkül, illetve anonimizált adatok megadásával nem lehetséges.

Az Autodoc betartja a mindenkor hatályos adatvédelmi rendelkezéseket. Az adatokat nem adjuk tovább más felhasználók számára. A szükséges személyes adatok gyűjtésének, kezelésének és felhasználásának módjára és céljára vonatkozó további információk az adatkezelési tájékoztatóban találhatók.

13. § A szerződés módosítása

A Felhasználási feltételek a felhasználási szerződés létrejöttének időpontjában hatályos változatukban válnak a Felhasználó és az Autodoc közötti felhasználási szerződés részévé. A Felhasználási feltételek aktuálisan hatályos változata mindenkor megtekinthető az Autodoc weboldalán, a https://club.autodoc.hu/services/aszf címen. Az Autodoc mindazonáltal a jövőre vonatkozó hatállyal jogosult a felhasználási feltételek módosítására és kiigazítására. Erről az Autodoc a felhasználót négy héttel a módosított felhasználási feltételek tervezett hatálybalépése előtt, írásban vagy szöveges formában értesíti. Amennyiben e határidőn belül nem érkezik tiltakozás, vagy a Felhasználó a módosításokat ezt megelőzően kifejezetten vagy aktív használat útján elfogadja, a Felhasználási feltételek a módosított változat szerint érvényesek. Ha a Felhasználó a bejelentett határidőn belül, szöveges formában (az e-mail elegendő) tiltakozását fejezi ki, a Felhasználási szerződés az addigi felhasználási feltételek hatálya alatt folytatódik. Mindez nem érinti a Felhasználó és az Autodoc felmondási jogait.

14. § Online vitarendezés: Az 524/2013/EU rendelet 14. cikk (1) bekezdés szerinti fogyasztói vitarendezés

Az online vitarendezéshez az Európai Bizottság internetes felületet biztosít (ODR), amely a https://ec.europa.eu/consumers/odr/ címen érhető el. Cégünk nem hajlandó és nem is köteles részt venni a fogyasztói vitarendezési testület előtti vitarendezési eljárásban.

15. § Fogyasztói vitarendezés: tájékoztatás a német fogyasztói vitarendezési törvény (VSBG) 36. §-a szerint

Nem veszünk részt fogyasztóvédelmi békéltető testület előtti vitarendezési eljárásban. Jogszabály írja elő ugyanakkor, hogy felhívjuk a figyelmét az illetékes fogyasztóvédelmi békéltető testület elérhetőségére: Universalschlichtungsstelle des Bundes Zentrum für Schlichtung e.V., Strassburger Strasse 8, 77694 Kehl am Rhein, Németország, Telefon: +49 07851 / 795 79 40, Fax: +49 07851 / 795 79 41, E-mail: mail@verbraucher-schlichter.de, Weboldal: www.verbraucher-schlichter.de.

16. § Záró rendelkezések
 • 16.1 Amennyiben a Felhasználó vállalkozónak minősül (BGB 14. §), úgy a Németországi Szövetségi Köztársaság joga irányadó az ENSZ nemzetközi adásvételi szerződésekről szóló egyezményének kizárásával. Fogyasztókra ez csak akkor érvényes, ha nem állnak ezzel szemben azon állam jogának kötelezően alkalmazandó jogszabályi előírásai (pl. fogyasztóvédelmi előírások), amelyben a fogyasztó szokásos tartózkodási helye található.
 • 16.2 A jelen szerződésből eredő vagy azzal összefüggésben felmerülő minden jogvita esetén a kizárólagos bírói illetékesség helye Berlin, feltéve, hogy a szerződő felek kereskedők, vagy nem rendelkeznek általános bírói illetékességgel Németországban vagy másik EU-tagállamban, vagy a jelen felhasználási feltételek hatálybalépése után külföldre helyezték át állandó lakóhelyüket, vagy az állandó lakóhely vagy a szokásos tartózkodási hely a kereset benyújtásakor nem ismert.
 • 16.3 Amennyiben a felhasználási feltételek egyik vagy több rendelkezése hatálytalan, vagy nem végrehajtható, vagy azzá válik, az nem érinti a Felhasználási feltételek többi szabályozásának hatályát. A hatálytalan vagy végrehajthatatlan rendelkezések helyére ebben az esetben – amennyiben alkalmazhatók – a jogszabályi előírások lépnek.